Regulament concurs AXN

De Unica.ro, pe

REGULAMENT OFICIAL MAD DOGS

Perioada campaniei: 26 aprilie – 2 mai 2016

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE Campania promotionala “Concurs MAD DOGS ”este organizata de RINGIER ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu Nr. 6, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/10882/1996, cod fiscal RO 9060359, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificarii nr. 5216/2007 (denumita în continuare “Organizator” sau “RINGIER ROMANIA”). Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfasurarii campaniei pe site-ul www.unica.ro. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMANIA, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.unica.ro

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promotionala “Concurs MAD DOGS” este organizata in conformitate prevederile legale in vigoare. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala “Concurs MAD DOGS” este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania promotionala “Concurs MAD DOGS” se desfasoara pe site-ul www.unica.ro in perioada 26 aprilie – 2 mai 2016.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala “Concurs MAD DOGS” este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, cu varsta de cel putin 16 ani, impliniti pana la data începerii Campaniei si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala “Concurs MAD DOGS” angajatii si/sau colaboratorii RINGIER ROMANIA, respectiv AXN precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, in care RINGIER ROMANIA detine participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum si angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMANIA si rudele acestora, pana la gradul IV inclusiv. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMANIA si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.unica.ro sau va fi comunicat gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMANIA, Bd. Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2, Bucuresti.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a se inscrie in concurs prin intermediul site-ului www.unica.ro utilizatorii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

1. sa acceseze site-ul www.unica.ro, categoria Concursuri

(http://www.unica.ro/categorie/concursuri)

2. Sa intre pe pagina de concurs si sa completeze formularul cu datele cerute avand grija sa

raspunda corect la intrebarea de concurs: “Pe ce insula exotica se intampla actiunea serialului Intre prieteni?”

Dintre utilizatorii care raspund corect la intrebarea de concurs si urmeaza pasii indicati mai sus, la finalul perioadei de inscriere, vor fi extrasi, prin tragere la sorti, 3 castigatori.

Comentariile lasate vor fi moderate, organizatorul avand libertatea de a le sterge pe cele care au continut nepotrivit. Nu sunt acceptate comentariile negative, injuriile, etc.

Ulterior anuntarii castigatorilor pe site-ul www.unica.ro, la categoria Concursuri, acestia trebuie sa trimita, in maximum 7 zile, datele personale (nume, prenume, adresa de corespondenta si numarul de telefon) la adresa de e-mail concursurionline@ringier.ro, in caz contrar fiind descalificati.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile acordate in cadrul prezentei campanii promotionale sunt:

3 televizioare BRAVIA in valoare:

1200 lei x 3 = 3600 lei cu tva inclus

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti la finalul perioadei de inscriere, daca au indeplinit toate conditiile specificate in prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Toti castigatorii sunt obligati sa contacteze departamentul de marketing al RINGIER ROMANIA S.R.L in maximum 7 de zile calendaristice de la data afisarii castigatorilor, la adresa concursurionline@ringier.ro, pentru a revendica premiul prin: mentionarea premiului, numelui, prenumelui, numarului de telefon si a adresei la care va fi trimis premiul. In cazul castigatorilor din provincie, numele si prenumele trebuie sa coincida cu cele completate pe site, in momentul inscrierii la concurs.

 

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 10. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana in imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens. In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prezentand acordul scris al parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite în acest sens. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta provenite de la terte parti.

 

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

RINGIER ROMANIA prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 5216/2007 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Toate datele personale ale Participantilor, furnizate de catre acestia devin proprietatea Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator pot fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre RINGIER ROMANIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: RINGIER ROMANIA SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti, in termen de maxim 4 (patru) saptamani de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

RINGIER ROMANIA S.R.L.

____________________

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!